ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು
> ಕೆಎಫ್‍ಸಿಎಸ್‍ಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಿಂಗ್‍ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಿದೆ.

> ಐಎಸ್‍ಓ-9001-2000 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು.

> ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು

> ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.